کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کندکانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کندانا لله و انا الیه راجعون