اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی کانون دانش آموختگان اقتصاد