تاریخچه

سال های پایانی دهه شصت و با پایان جنگ تحمیلی و شکل گیری تفکر توسعه ای در کشور، نیاز به تشکلی مدنی خارج از حیطه قدرت، جهت زدودن سایه انفعال 10 ساله از چهره دانش آموختگان مقاطع مختلف اقتصاد و اقتصاددانان، ایجاد همبستگی و دلگرمی بین آنها، ساماندهی دیدگاههای اقتصادی متفرق و مغفول مانده و انسجام بخشی و روز آمد کردن این دیدگاهها کاملا احساس می شد.

در سال 1371 با همت تنی چند از اساتید و فارغ التحصیلان اقتصاد بنیان کانون دانش آموختگان اقتصاد گذاشته شد که خوشبختانه با تمام فراز و فرودهایی که طی سالها با آن مواجه بوده است و بدون هیچگونه  چشم داشت مادی از سیستم دولتی ( و تنها با اتکاء و همدلی اعضا ) توانسته است با حفظ رویکرد کاملاً مستقل از یکسو، نقش خوبی را در ارتقاء بینش اقتصادی کشور ایفا نماید و از سوی دیگر به صورتی موثر همدلی و وفاق بین اقتصاد دانان و مدیران اقتصادی را تقویت نماید.

کانون با برگزاری بیش از 200 نشست، میزگرد و همایش، انتشار مقاله، انجام مصاحبه های متعدد با رسانه های عمومی، شرکت فعال در سمینارها و نشست های علمی مرتبط و نقد موثر عملکردها و دیدگاههای اقتصادی حاکم بر فضای جامعه موفق شده است سهم موثری در تنویر افکار عمومی و مخصوصاً طیف متخصصین و کارشناسان اقتصادی کشور داشته باشد.