کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

 

خصوصی سازی آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران

سخنران :جناب آقای دکتر حسین راغفر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مدیر نشست:جناب آقای علی علی پور

کارشناس اقتصاد و بازرس قانونی کانون

زمان : دوشنبه 29 دیماه 1399 ساعت 17:30

از طریق اسکایپ

لطفا جهت حضور آنلاین در سخنرانی لینک زیر را دنبال کنید

https://join.skype.com/m9iCqtJHJLcg

هیات مدیره کانون