شرایط عضویت

هر فارغ التحصیل کارشناسی به بالاي رشته اقتصاد که داراي شرایط زیر باشد میتواند به عضویت کانون درآید .

  1. داشتن مدرك تحصیلی در حداقل یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتراي اقتصاد و گـرایش هـاي آن، مـورد تائیـد مراجـع رسمی کشور
  2. پذیرفتن مفاد اساسنامه
  3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  4. نداشتن سوءشهرت حرفه اي و اجتماعی
  5. پرداخت حق عضویت