کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

عنوان نشست 

" لایحه بودجه 99-توسعه و عدالت اجتماعی"

با حضور آقایان دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسین راغفر
زمان : دوشنبه 28 بهمن ماه  98ساعت17 نشانی : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کارگر شمالی مقابل بیمارستان دکتر شریعتی سالن اجتماعات 
هیات مدیره کانون