کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

موضوع : نقدینگی و الزامات آن، ضرورت اصلاحات ساختاری در بودجه و آثار آن بر نقدینگی

سخنران :جناب آقای دکتر میثم پیله فروش
 عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس
مدیر نشست : جناب آقای دکتر علی عطاپور 
رئیس هیات مدیره کانون
زمان : دوشنبه 29 شهریورماه 1400
ساعت 17:30 از طریق اسکایپ
هیئت مدیره کانون