کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

عنوان سخنرانی " قانون مداری و شفافیت در بورس

سخنران: آقای دکتر علی رحمانی
مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار
مدیر نشست آ آقای علی علیپور
زمان دوشنبه 13 امردادماه 99 
ساعت 17 از طریق اسکایپ
هیات مدیره کانون