میزگرد تحلیل وضعیت موجود و بررسي چشم انداز آتي اقتصاد ایران

كانون دانش آموختگان اقتصادبرگزار مي كند

عنوان میزگرد تحلیل وضعیت موجود و بررسي چشم انداز آتي اقتصاد ایران اعضای میزگرد آقای دكتر سعید مدني وآقای علي دیني ترکمانی
 
 17 ساعت 98/3/28 زمــان: سه شنبـه مكـان: سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نشاني : خیابان كارگر شمالي، مقابل بیمارستان دكتر شریعتي 

هیئت مدیره کانون