كانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار مي كند

ميزگرد آذرماه كانون با عنوان :" فساد مانع توسعه" با حضور آقايان دكتر حسين عبده تبريزي و دكتر جعفر خيرخواهان برگزار مي گردد زمان دوشنبه 27 آذرماه 1396 مكان: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اميرآباد شمالي روبروي بيمارستان دكتر شريعتي هيئت مديره كانون