کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

 

کانون دانش آموختگان اقتصاد نشست مجازی برگزار می کند

موضوع : خصوصی سازی و تاثیر آن بر زندگی کارگران

سخنران : جناب آقای حسین اکبری (فعال کارگری)

مدیر نشست : جناب آقای وحید صباغی( عضو هیئت مدیره کانون)

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30 دقیقه از طریق اسکایپ

هیئت مدیره کانون