کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

معرفی و نقد کتاب معجزه بحران و آینده تجربه توسعه آسیای شرقی نوشته اقتصاددان کره جنوبی ها جو جانگ ترجمه خانم فاطمه سادات فاطمی نسب با حضور آقایان دکتر علی دینی و دکتر حسن تهمتن  دوشنبه 30 دیماه 1398 ساعت 17 نشانی :بلوار کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر پلاک 148 سالن انتشارات ثالث    هیات مدیره کانون 

معرفی و نقد کتاب معجزه بحران و آینده تجربه توسعه آسیای شرقی نوشته اقتصاددان کره جنوبی ها جو جانگ ترجمه خانم فاطمه سادات فاطمی نسب با حضور آقایان دکتر علی دینی و دکتر حسن تهمتن  دوشنبه 30 دیماه 1398 ساعت 17 نشانی :بلوار کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر پلاک 148 سالن انتشارات ثالث    هیات مدیره کانون