میزگرد شفافیت، موانع و راهبردها در اقتصاد ایران

كانون دانش آموختگان اقتصادبرگزار مي كند
عنوان میزگرد شفافیت، موانع و راهبردها در اقتصاد ایران
 اعضای میزگرد: آقایان  دکترفرشاد مومنی  و دکترمحمود صادقی
زمــان: دوشنبـه30/07/97 ساعت  17 مكـان: سالن دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نشاني: خیابان کارگر شمالی،مقایل بیمارستان دکتر شریعتی
هيئت مديره كانون