میزگرد شفافیت، موانع و راهبردها در اقتصاد ایران

كانون دانش آموختگان اقتصادبرگزار مي كند

عنوان میزگرد شفافیت، موانع و راهبردها در اقتصاد ایران

  اعضای میزگرد: آقایان  دکترفرشاد مومنی  و دکترمحمود صادقی

زمــان: دوشنبـه30/07/97 ساعت  17

مكـان: سالن دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نشاني: خیابان کارگر شمالی،مقایل بیمارستان دکتر شریعتی