سفر به شیراز

سفر در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۸ انجام گرفته است.