اطلاعیه ها

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

جشن بیست و هشتمین سال تاسیس کانون

معرفی و نقد کتاب

میزگرد تحلیل وضعیت موجود و بررسي چشم انداز آتي اقتصاد ایران

*مجمع *

دعوت از اعضا برای شرکت در مجمع عمومی

صفحه‌ها