اطلاعیه ها

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار می کند

جشن بیست و هشتمین سال تاسیس کانون

معرفی و نقد کتاب

میزگرد تحلیل وضعیت موجود و بررسي چشم انداز آتي اقتصاد ایران

*مجمع *

دعوت از اعضا برای شرکت در مجمع عمومی

كانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار مي كند

كانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار مي كند

صفحه‌ها